Câteva dintre cerinţele legislaţiei româneşti privind protejarea unei invenţii

Depunerea unei cereri de brevet de invenţie

Cererea de brevet de invenţie va fi depusă de orice persoană fizică sau persoană juridică, română sau străină, care are reşedinţa sau sediul într-o ţară membră a Convenţiei de la Paris.

Solicitantul va depune cererea în limba română. Solicitanţii străini pot depune descrierea şi revendicările într-o limbă străină dacă, în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia, va depune traducerea descrierii şi a revendicărilor în limba română.

În cazul în care solicitantul revendică o prioritate, în cerere se va specifica data depunerii şi numărul de înregistrare a cererii de bază, un certificat de prioritate eliberat de autoritatea care a primit cererea de bază, care trebuie depus în 3 luni de la data depunerii cererii de brevet de invenţie, declaraţia primului solicitant, dacă solicitantul din România este diferit de cel din documentul de prioritate.

Solicitanţii care au reşedinţa sau sediul într-o ţară membră a Convenţiei de la Paris, trebuie să fie repenzentaţi în faţa OSIM de către un consilier în proprietate industrială înscris în Tabloul OSIM.

Data depozitului naţional reglementar este data depunerii cererii de brevet de invenţie la OSIM (pe cale naţională, internaţională – PCT sau europeană – CBE ).

Cererea conţine o descriere a invenţiei, revendicările, desenele şi datele personale ale solicitantului şi ale inventatorilor.

Publicarea cererii de brevet de invenţie

Cererea de brevet de invenţie se publică după expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului naţional reglementar sau a priorităţii revendicate şi recunoscute.

Termenul de plată a taxei de publicare este de 6 luni de la data depunerii cererii sau de 3 luni dacă în cerere solicitantul revendică o prioritate.

Dacă cererea de brevet de invenţie a fost publicată, de la această dată solicitantul beneficiază temporar de o protecţie provizorie sub rezerva eliberării brevetului, care se concretizează prin dreptul de a împiedica terţe persoane de a fabrica, vinde, oferi, folosi, importa sau stoca obiectul invenţiei, fără consimţământul solicitantului.

Examinarea cererii

Cererea de brevet de invenţie este examinată pentru a se constata dacă invenţia este nouă, implică activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicabilitate industrială.

Invenţia poate avea ca obiect un produs, un procedeu sau o utilizare.

Întinderea protecţiei este determinată de conţinutul revendicărilor, care sunt interpretate în legătură cu descrierea şi desenele invenţiei.

Cererea de brevet trebuie să respecte condiţia unităţii invenţiei, adică să se refere la o singură invenţie sau la un grup de invenţii care împreună formează un singur concept inventiv general.

Programele pentru calculator nu pot fi brevetate decât dacă sunt asociate unor soluţii tehnice care pot rezolva, prin aplicare, o problemă tehnică.

Dacă invenţia se referă la microorganisme, este necesar un document care să certifice depozitarea microorganismului la o autoritate internaţională de depozitare.

Durata examinării unei cereri de brevet de invenţie poate fi cuprinsă între 18 luni şi 4 ani de la data depunerii cererii.

Publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie şi publicarea descrierii împreună cu revendicările în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita la OSIM, în scris, revocarea în întregime sau parţială a hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare a brevetului.

Eliberarea certificatului de brevet de invenţie

Taxa pentru eliberarea certificatului de brevet de invenţie se poate plăti în termen de 12 luni de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a deciziei de acordare a brevetului.

Servicii:

  • Elaborarea descrierilor de brevet de inventie şi a întregii documentaţii necesare pentru depunerea cererii cererii de brevet de inventie la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

  • Reprezentarea intereselor clienţilor în faţa OSIM (pe perioada până la obţinerea protecţiei);

  • Consiliere şi formularea de răspunsuri la notificările examinatorului din OSIM;

  • Formularea de contestaţii împotriva deciziilor OSIM;

  • Formularea şi depunerea de opoziţii şi cereri de revocare la OSIM;

  • Consiliere pentru elaborarea contractelor de licenţă şi cesiune, cât şi înregistrarea acestor contracte;

  • Consiliere în tratative complexe de proprietate industrială – intelectuală (atingerea dreptului de proprietate de către terţi);

  • Expertize tehnice, judiciare şi extrajudiciare privind contrafacerea.